Privacy beleid


(volledige versie)Bebotax verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen kan u terecht op info@bebotax.com. Bebotax verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van dossiers, facturatie…). Deze gegevens worden verwerkt op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in België geïmplementeerd door de Wet van 30 juli 2018, BS 5 september 2018). Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschap binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Bebotax verbonden zijn of met enig andere partner van Bebotax. Bebotax garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van deze persoonsgegevens.

De persoonsgegevens zullen bewaard worden gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

De desbetreffende klant heeft te allen tijde het recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze te allen tijde laten verbeteren, indien ze onjuist of onvolledig zijn. Hij kan deze ook laten verwijderen, de verwerking er van te laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens.

Daarboven heeft de desbetreffende klant steeds de mogelijkheid een kopie te vragen van zijn persoonsgegevens

De klant beschikt ten slotte over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be).


 
Bebotax BV
Steenweg Deinze 124 B
B-9810 Nazareth - België

+32 (0)9 384 93 39
webmaster@bebotax.com
RPR Gent afd. Gent - BTW BE 0438.569.761
Belangrijke informatie
Disclaimer
Privacy Beleid
Laatst gewijzigd : 12/09/2022